Dr inż. Bolesław Kłosiński urodził się 21.06.1938 r. w Warszawie. W 1955 r. ukończył I Liceum im. Kopernika w Łodzi, a w r. 1961 studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, specjalność „mosty i budowle podziemne”. Przez dwa lata pracował w Katedrze Budowy Mostów Politechniki Warszawskiej, a od grudnia 1962 jest pracownikiem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (do r. 1973 COBiRTD) w Zakładach Mostów, Fundamentowania i Geotechniki, od r. 1967 jako adiunkt.

Uczestniczył i kierował realizacją oraz wdrażaniem w praktyce wielu prac badawczych Instytutu z dziedziny budowy mostów i fundamentowania oraz badań gruntów, m.in. w realizacji pionierskich konstrukcji podpór mostowych, opracowaniu projektów, nadzorach budowy i badaniach wielu budowli (mosty, wieżowce, tunele komunikacyjne, głębokie podziemia, konstrukcje przemysłowe). Uczestniczył w opracowaniach norm i przepisów m.in. projektowania oraz wykonywania pali wielkośrednicowych, ścian szczelinowych, mikropali, drogowych robót ziemnych, badań podłoża obiektów drogowych i mostowych, wzmacniania podłoża, stosowania geosyntetyków, polskich wersji Norm Europejskich dotyczących fundamentowania. Pracuje w Komitecie Technicznym PKN nr 254 „Geotechnika” (wiceprzewodniczący od 2003), w Komisjach CEN TC 250/TC 7 „Geotechnical design” i TC 288 “Execution of special geotechnical work” oraz w Grupach Roboczych CEN (od 1997). Uzyskał stopień doktora nauk technicznych za pracę “Wzmacnianie fundamentów budowli mikropalami”.

Dr Kłosiński brał także udział w opracowaniu i konsultowaniu licznych projektów konstrukcji inżynierskich, mostów oraz różnego rodzajów fundamentów, wykonywaniu ekspertyz, a także w nadzorowaniu robót, wdrażaniu nowych technologii i badaniach. Kierował i bezpośrednio uczestniczył m.in. w:

  • pracach badawczych i rozwojowych, które wprowadziły do krajowego budownictwa nowoczesne metody fundamentowania, zwłaszcza pale wielkośrednicowe, wyróżnione w r. 1970 Nagrodą Państwową II st., pozwoliło to przełamać tradycję posadawiania na kesonach podpór mostów przez duże rzeki, zwłaszcza przez Wisłę,
  • popularyzacji nowoczesnych metod fundamentowania głębokiego, wzmacniania podłoża i zabezpieczania głębokich wykopów – pracach badawczych, opracowaniu norm lub wytycznych, szkoleniach, wdrażaniu i nadzorach budów m.in. pali wielkośrednicowych, ścian szczelinowych, mikropali, kotew gruntowych, konsolidacji dynamicznej.

Dr Kłosiński projektował lub konsultował posadowienie kilku warszawskich wieżowców, wśród nich DAEWOO i RONDO1. Odbył staże zawodowe, naukowe i szkoleniowe w Wlk. Brytanii, USA, RFN, NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech. Brał udział w opracowaniach projektów międzynarodowych, np. części geotechnicznej wydawnictwa Europejskiego Instytutu Badawczego Kolejnictwa ERRI “Bridge Ends – Embankment-structure transition” (1998 – 1999) oraz w międzynarodowej sieci „Geotechnet” (2001 – 2005).

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz obiektów mostowych; jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (CRRB nr 153/01/R), rzeczoznawcą SITK w specjalności geotechnika oraz fundamenty mostów (1980), rzeczoznawcą PZITB w specjalnościach geotechnika i fundamentowanie (1991); uzyskał I i II st. specjalizacji inżynierskiej w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej ze specjalnością „konstrukcje inżynierskie i specjalne” (1985, 1989). Posiada certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki (2001). Od 1982 jest tłumaczem tekstów technicznych NOT (język angielski i rosyjski).

Doświadczenia zawodowe przekazywał, będąc wykładowcą studiów podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych dla inżynierów mostowych i budowlanych oraz geologów. W latach 1979-2000 był redaktorem działu „Geotechnika” w miesięczniku PZITB „Inżynieria i Budownictwo”. Dorobek jego obejmuje m.in. współautorstwo monografii “Pale i fundamenty palowe” (Arkady 1976), podręcznika “Ocena uszkodzeń i odtwarzanie przejezdności dróg zniszczonych przez działanie celowe” (wyd. GDDP 1995), kierowanie opracowaniem „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” (GDDP 1998) i „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym” (GDDP 2002) oraz około 300 publikacji prac badawczych, technicznych i popularyzacyjnych; opracowania i nowelizacje norm, przepisów, wytycznych technicznych oraz patenty.

Działa w organizacjach technicznych: Polskim Komitecie Geotechniki od 1970 (członek Zarządu Głównego przez 2 kadencje), Międzynarodowym Stow. Mechaniki Gruntów i Geotechniki (od 1977), Sekcji Geotechniki KILiW PAN (do 2003). Od 1975 działał w Sekcji Głównej Techniki Mostowej, a od 1992 w Związku Mostowców RP (1997-2004 członek Zarządu, 2001-2004 redaktor Biuletynu ZMRP).

Za osiągnięcia zawodowe otrzymał odznaczenia państwowe, resortowe i NOT, m.in. Nagrodę Państwową zespołową II st. (1970), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i PMP” (1988), Złotą Odznakę Honorową NOT (1989). Dr inż. Bolesław Kłosiński jest wybitnym znawcą geotechniki i fundamentowania, specjalistą, z którego wiedzy i doświadczenia korzystają projektanci i budowniczowie mostów i wielkich budowli.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close