Certyfikaty

ZMRP od 2000 roku wydaje „Certyfikaty kwalifikacyjne” tym Koleżankom i Kolegom, którzy spełniają kryteria określone w uchwale nr 1/2000 Zarządu ZMRP dla inżyniera, czy technika „mostowca”, t.z.n. posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie w mostownictwie. Potrzeba ustanowienia takiego certyfikatu zaistniała po 1994r , kiedy to zmiana Prawa Budowlanego dopuściła do projektowania i kierowania budową mostów, inżynierów i techników budowlanych z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, często bez żadnej wiedzy i doświadczenia w budownictwie mostowym.

Wprowadzenie przez ZMRP certyfikatów kwalifikacyjnych mostowych pozwala wyposażyć „prawdziwych mostowców” w dokument, który ten fakt weryfikuje i potwierdza, a do tego ma ładną formę graficzną i stanowi ciekawą pamiątkę zawodową.

Procedura otrzymania certyfikatu nie jest skomplikowana i wymaga przesłania do Komisji Certyfikacyjnej kserokopii wymaganych dokumentów oraz wniosku zaopiniowanego przez Oddział ZMRP (szczegóły określa regulamin). Opłata certyfikacyjna zgodnie z uchwałą Zarządu Związku wynosi równowartość dwukrotnej składki rocznej członka zwyczajnego dla Wnioskodawcy posiadającego uprawnienia budowlane i równowartość czterokrotnej składki rocznej członka zwyczajnego dla Wnioskodawcy nie posiadającego uprawnień budowlanych, płatne na konto ZMRP nr:
45 1160 2202 0000 0000 3284 5358 Bank Millennium S.A.

Certyfikat po kilkumiesięcznej procedurze jest przyznawany na 5 lat przez Komisję d/s Certyfikatów i uroczyście wręczany przy okazji zebrań lub konferencji ZMRP.

Do czerwca 2005r. przyznano i wręczono 210 certyfikatów kwalifikacyjnych Koleżankom i Kolegom z całej Polski oraz przedłużono ważność 4. Czyżby „prawdziwych mostowców” było tylko 210? Na pewno jest nas dużo, dużo więcej, ponieważ ZMRP liczy blisko 1000 członków.

Serdecznie zapraszamy zatem do skorzystania z tej uznanej już formy udokumentowania kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty prosimy przesyłać na adresy:  ZMRP, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa.

Komisja d/s certyfikatów.

 

Regulamin nadawania „Certyfikatu Kwalifikacyjnego ZMRP”

 1. Certyfikat może otrzymać każdy członek ZMRP, zwany dalej wnioskodawcą.
 2. Wnioskodawca składa w Zarządzie ZMRP wniosek z prośbą o nadanie certyfikatu, wraz z opinią Zarządu odpowiedniego Oddziału ZMRP, załączniki dokumentujące wymagania certyfikacyjne oraz dowód wpłaty zgodnie z ust. 10.
 3. Certyfikat swoim zakresem obejmuje: projektowanie obiektów mostowych lub/i kierowanie robotami mostowymi. Definicję obiektu mostowego przyjęto według PN-85/S-10030 punkt l.3.l
 4. Wymagania certyfikacyjne.4.1. Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat w zakresie projektowania obiektów mostowych przedkłada dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w jednym z niżej podanych punktów:

  a. uprawnienia budowlane w zakresie projektowania mostów,
  b. uprawnienia budowlane w zakresie projektowania budowli,
  – dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności mostowej lub innej budowlanej,
  – co najmniej l rok praktyki przy projektowaniu obiektów mostowych,
  – co najmniej l rok praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  c. dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności
  mostowej,
  – co najmniej 2 lata praktyki przy projektowaniu obiektów mostowych,
  – co najmniej l rok praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP,
  d. dyplom ukończenia studiów wyższych o profilu budowlanym,
  – co najmniej 3 lata praktyki przy projektowaniu obiektów mostowych,
  – co najmniej l rok praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP.

  4.2. Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat w zakresie kierowania robotami mostowymi przedkłada dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w jednym z niżej podanych punktów:

  a. uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania mostów,
  b. uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania budowli,
  – dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności mostowej lub innej budowlanej,
  – co najmniej l rok praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  c. dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności
  mostowej,
  – co najmniej 2 lata praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP,
  d. dyplom ukończenia studiów wyższych o profilu budowlanym,
  – co najmniej 3 lata praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP,

  e. dyplom ukończenia technikum o profilu budowlanym,
  – co najmniej 5 lat praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP.

  4.3. Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat w zakresie projektowania obiektów mostowych i kierowania robotami mostowymi przedkłada dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w punktach 4.1 i 4.2.

  4.4. Dokument potwierdzający praktykę zawodową powinien być sporządzony przez firmę, w której wnioskodawca odbył praktykę. Należy w nim potwierdzić okres i wymiar zatrudnienia, charakter pracy, imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych lub Certyfikatu kwalifikacyjnego ZMRP osoby nadzorującej praktykę, charakterystykę i lokalizację obiektów, których dotyczyła praktyka. W przypadku likwidacji firmy lub innych przyczyn uniemożliwiających uzyskanie stosownego dokumentu, potwierdzenie może stanowić oświadczenie dwóch świadków posiadających uprawnienia budowlane lub Certyfikat kwalifikacyjny ZMRP.

  4.5. W szczególnych przypadkach, kwalifikacje wnioskodawcy są oceniane przez Komisję indywidualnie.

  4.6. Wykaz przepisów, których znajomość jest wymagana przez ZMRP jest publikowany w „Biuletynie Informacyjnym ZMRP”.

 5. Komisja, w terminie do 60 dni od daty otrzymania wniosku dokonuje oceny kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy i przygotowuje wniosek o nadanie bądź przedłużenie ważności certyfikatu lub podejmuje decyzję o konieczności uzupełnienia dokumentów, albo odmowie nadania certyfikatu; decyzję Komisja przekazuje wnioskodawcy.
 6. Od decyzji Komisji przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania do przewodniczącego ZMRP w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
 7. Wniosek o nadanie bądź przedłużenie ważności certyfikatu jest zatwierdzany przez przewodniczącego ZMRP.
 8. Certyfikat jest nadawany przez: przewodniczącego i sekretarza ZMRP oraz przewodniczącego Komisji. Decyzja o nadaniu certyfikatu jest publikowana w „Biuletynie Informacyjnym ZMRP”.
 9. Certyfikat jest uroczyście wręczany wnioskodawcy przez przewodniczącego ZMRP lub, w jego imieniu, przez przewodniczącego Oddziału ZMRP.
 10. Procedura certyfikacyjna jest odpłatna, na koszt wnioskodawcy. Wnioskodawcy wnoszą:
  – jednokrotną wartość składki członkowskiej, w przypadku przedłużenia ważności posiadanego certyfikatu,
  – dwukrotną wartość składki członkowskiej, w przypadku wnioskodawcy posiadającego uprawnienia budowlane,
  – czterokrotną wartość składki członkowskiej, w przypadku wnioskodawcy nie posiadającego uprawnień budowlanych.Opłata certyfikacyjna jest wnoszona na konto ZMRP. W następnych latach działalności certyfikacyjnej wysokość opłaty będzie ustalana na każdy rok decyzją Zarządu ZMRP, z wyprzedzeniem co najmniej jednego kwartału.
 11. Certyfikat jest wydawany w języku polskim i angielskim.
 12. Certyfikat jest nadawany na pięć lat. Po upływie terminu ważności, jeśli nie ma zastosowania ustęp 14, na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Oddziału i wniesieniu opłaty, ważność certyfikatu jest przedłużana na kolejne 5 lat.
 13. Dokumenty certyfikacyjne są przechowywane przez przewodniczącego Komisji.
 14. Certyfikat może być cofnięty decyzją Zarządu ZMRP w przypadku: przekazania Komisji przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych, rażącego naruszenia przez wnioskodawcę przepisów Prawa budowlanego, potwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu Dyscyplinarnego Izby Inżynierów Budownictwa, decyzji Sądu Koleżeńskiego ZMRP.
 15. Decyzja o cofnięciu certyfikatu jest publikowana w „Biuletynie Informacyjnym ZMRP”.
 16. Wysokość opłaty certyfikacyjnej, numer konta dla dokonywania wpłat i adres Komisji są publikowane w „Biuletynie Informacyjnym ZMRP”.
 17. Regulamin, wraz ze zmianami, obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close