Certyfikaty

ZMRP od 2000 roku wydaje „Certyfikaty kwalifikacyjne” tym Koleżankom i Kolegom, którzy spełniają kryteria określone w uchwale nr 1/2000 Zarządu ZMRP dla inżyniera, czy technika „mostowca”, t.z.n. posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie w mostownictwie. Potrzeba ustanowienia takiego certyfikatu zaistniała po 1994r , kiedy to zmiana Prawa Budowlanego dopuściła do projektowania i kierowania budową mostów, inżynierów i techników budowlanych z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, często bez żadnej wiedzy i doświadczenia w budownictwie mostowym.

Wprowadzenie przez ZMRP certyfikatów kwalifikacyjnych mostowych pozwala wyposażyć „prawdziwych mostowców” w dokument, który ten fakt weryfikuje i potwierdza, a do tego ma ładną formę graficzną i stanowi ciekawą pamiątkę zawodową.

Procedura otrzymania certyfikatu nie jest skomplikowana i wymaga przesłania do Komisji Certyfikacyjnej kserokopii wymaganych dokumentów oraz wniosku zaopiniowanego przez Oddział ZMRP (szczegóły określa regulamin). Opłata certyfikacyjna zgodnie z uchwałą Zarządu Związku wynosi równowartość dwukrotnej składki rocznej członka zwyczajnego dla Wnioskodawcy posiadającego uprawnienia budowlane i równowartość czterokrotnej składki rocznej członka zwyczajnego dla Wnioskodawcy nie posiadającego uprawnień budowlanych, płatne na konto ZMRP nr:
45 1160 2202 0000 0000 3284 5358 Bank Millennium S.A.

Certyfikat po kilkumiesięcznej procedurze jest przyznawany na 5 lat przez Komisję d/s Certyfikatów i uroczyście wręczany przy okazji zebrań lub konferencji ZMRP.

Do czerwca 2005r. przyznano i wręczono 210 certyfikatów kwalifikacyjnych Koleżankom i Kolegom z całej Polski oraz przedłużono ważność 4. Czyżby „prawdziwych mostowców” było tylko 210? Na pewno jest nas dużo, dużo więcej, ponieważ ZMRP liczy blisko 1000 członków.

Serdecznie zapraszamy zatem do skorzystania z tej uznanej już formy udokumentowania kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty prosimy przesyłać na adresy:  ZMRP, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa.

Komisja d/s certyfikatów.

 

Regulamin nadawania „Certyfikatu Kwalifikacyjnego ZMRP”

 1. Certyfikat może otrzymać każdy członek ZMRP, zwany dalej wnioskodawcą.
 2. Wnioskodawca składa w Zarządzie ZMRP wniosek z prośbą o nadanie certyfikatu, wraz z opinią Zarządu odpowiedniego Oddziału ZMRP, załączniki dokumentujące wymagania certyfikacyjne oraz dowód wpłaty zgodnie z ust. 10.
 3. Certyfikat swoim zakresem obejmuje: projektowanie obiektów mostowych lub/i kierowanie robotami mostowymi. Definicję obiektu mostowego przyjęto według PN-85/S-10030 punkt l.3.l
 4. Wymagania certyfikacyjne.4.1. Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat w zakresie projektowania obiektów mostowych przedkłada dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w jednym z niżej podanych punktów:

  a. uprawnienia budowlane w zakresie projektowania mostów,
  b. uprawnienia budowlane w zakresie projektowania budowli,
  – dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności mostowej lub innej budowlanej,
  – co najmniej l rok praktyki przy projektowaniu obiektów mostowych,
  – co najmniej l rok praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  c. dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności
  mostowej,
  – co najmniej 2 lata praktyki przy projektowaniu obiektów mostowych,
  – co najmniej l rok praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP,
  d. dyplom ukończenia studiów wyższych o profilu budowlanym,
  – co najmniej 3 lata praktyki przy projektowaniu obiektów mostowych,
  – co najmniej l rok praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP.

  4.2. Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat w zakresie kierowania robotami mostowymi przedkłada dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w jednym z niżej podanych punktów:

  a. uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania mostów,
  b. uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania budowli,
  – dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności mostowej lub innej budowlanej,
  – co najmniej l rok praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  c. dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności
  mostowej,
  – co najmniej 2 lata praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP,
  d. dyplom ukończenia studiów wyższych o profilu budowlanym,
  – co najmniej 3 lata praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP,

  e. dyplom ukończenia technikum o profilu budowlanym,
  – co najmniej 5 lat praktyki przy budowie obiektów mostowych,
  – oświadczenie o znajomości przepisów wymaganych przez ZMRP.

  4.3. Wnioskodawca ubiegający się o certyfikat w zakresie projektowania obiektów mostowych i kierowania robotami mostowymi przedkłada dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań określonych w punktach 4.1 i 4.2.

  4.4. Dokument potwierdzający praktykę zawodową powinien być sporządzony przez firmę, w której wnioskodawca odbył praktykę. Należy w nim potwierdzić okres i wymiar zatrudnienia, charakter pracy, imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych lub Certyfikatu kwalifikacyjnego ZMRP osoby nadzorującej praktykę, charakterystykę i lokalizację obiektów, których dotyczyła praktyka. W przypadku likwidacji firmy lub innych przyczyn uniemożliwiających uzyskanie stosownego dokumentu, potwierdzenie może stanowić oświadczenie dwóch świadków posiadających uprawnienia budowlane lub Certyfikat kwalifikacyjny ZMRP.

  4.5. W szczególnych przypadkach, kwalifikacje wnioskodawcy są oceniane przez Komisję indywidualnie.

  4.6. Wykaz przepisów, których znajomość jest wymagana przez ZMRP jest publikowany w „Biuletynie Informacyjnym ZMRP”.

 5. Komisja, w terminie do 60 dni od daty otrzymania wniosku dokonuje oceny kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy i przygotowuje wniosek o nadanie bądź przedłużenie ważności certyfikatu lub podejmuje decyzję o konieczności uzupełnienia dokumentów, albo odmowie nadania certyfikatu; decyzję Komisja przekazuje wnioskodawcy.
 6. Od decyzji Komisji przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania do przewodniczącego ZMRP w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
 7. Wniosek o nadanie bądź przedłużenie ważności certyfikatu jest zatwierdzany przez przewodniczącego ZMRP.
 8. Certyfikat jest nadawany przez: przewodniczącego i sekretarza ZMRP oraz przewodniczącego Komisji. Decyzja o nadaniu certyfikatu jest publikowana w „Biuletynie Informacyjnym ZMRP”.
 9. Certyfikat jest uroczyście wręczany wnioskodawcy przez przewodniczącego ZMRP lub, w jego imieniu, przez przewodniczącego Oddziału ZMRP.
 10. Procedura certyfikacyjna jest odpłatna, na koszt wnioskodawcy. Wnioskodawcy wnoszą:
  – jednokrotną wartość składki członkowskiej, w przypadku przedłużenia ważności posiadanego certyfikatu,
  – dwukrotną wartość składki członkowskiej, w przypadku wnioskodawcy posiadającego uprawnienia budowlane,
  – czterokrotną wartość składki członkowskiej, w przypadku wnioskodawcy nie posiadającego uprawnień budowlanych.Opłata certyfikacyjna jest wnoszona na konto ZMRP. W następnych latach działalności certyfikacyjnej wysokość opłaty będzie ustalana na każdy rok decyzją Zarządu ZMRP, z wyprzedzeniem co najmniej jednego kwartału.
 11. Certyfikat jest wydawany w języku polskim i angielskim.
 12. Certyfikat jest nadawany na pięć lat. Po upływie terminu ważności, jeśli nie ma zastosowania ustęp 14, na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Oddziału i wniesieniu opłaty, ważność certyfikatu jest przedłużana na kolejne 5 lat.
 13. Dokumenty certyfikacyjne są przechowywane przez przewodniczącego Komisji.
 14. Certyfikat może być cofnięty decyzją Zarządu ZMRP w przypadku: przekazania Komisji przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych, rażącego naruszenia przez wnioskodawcę przepisów Prawa budowlanego, potwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu Dyscyplinarnego Izby Inżynierów Budownictwa, decyzji Sądu Koleżeńskiego ZMRP.
 15. Decyzja o cofnięciu certyfikatu jest publikowana w „Biuletynie Informacyjnym ZMRP”.
 16. Wysokość opłaty certyfikacyjnej, numer konta dla dokonywania wpłat i adres Komisji są publikowane w „Biuletynie Informacyjnym ZMRP”.
 17. Regulamin, wraz ze zmianami, obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.