MEDAL zmrp

Medal Związku Mostowców
Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin przyznawania Medalu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej "Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie"
 1. Decyzją Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polski z dnia 9 kwietnia 1997 roku ustanawia się Medal Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej „Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie”
 2. Medal przyznawany jest przez Kapitułę Medalu powoływaną przez Zarząd Związku na każdą kolejną kadencję Władz Związku. Kapituła Medalu wybiera ze swego składu przewodniczącego.
 3. Medalem mogą być wyróżniani członkowie indywidualni Związku za wybitne osiągnięcia w następujących działach mostownictwa:
  • projektowanie i realizacja obiektów mostowych,
  • wdrożenie nowych technik i technologii w polskim mostownictwie,
  • prace naukowo-badawcze determinujące postęp w mostownictwie polskim oraz podręczniki akademickie i inne wydawnictwa syntetyzujące wiedzę na temat mostownictwa lub popularyzujące rozwój polskiego mostownictwa.

  W wyjątkowych wypadkach Medalem mogą być wyróżniane osoby spoza Związku.

 4. Kapituła przyznaje rocznie do trzech Medali, które są imienne, kolejno numerowane, z podaniem roku przyznania.
 5. Wnioski o przyznanie Medalu – odpowiednio uzasadnione – mogą składać na ręce Przewodniczącego Kapituły Medalu, w terminie do końca roku kalendarzowego:
  • Prezydium Zarządu Związku,
  • Prezydia Oddziałów Regionalnych Związku,
  • Grupy 10-ciu członków Związku.
 6. Kapituła Medalu rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje do końca marca następnego roku kalendarzowego.
 7. Wręczenie Medali odbywa się uroczyście podczas ważnych wydarzeń w życiu Związku (Krajowe Zebranie Delegatów, konferencje naukowe, uroczyste zebrania Zarządu).
 8. Uhonorowany Medalem członek Związku otrzymuje dodatkowo dyplom okolicznościowy.
 9. Makieta medalu i forma – matka medalu przechowywane są w siedzibie Oddziału Małopolskiego ZMRP, który sprawuje nad nimi pieczę i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

 

Nr

Dla

Data

Za zasługi

60.

Kol. Jana Bienia

Wisła
16.05.2019

Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

59.

Kol. Zbisława Hadriana

Wisła
16.05.2019

Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

58.

Kol. Marka Tadeusza Łałowskiego

Wisła
16.05.2019

Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

57.

Kol. Grzegorza Freya

Wisła
18.05.2017

Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

56.

Kol. Zdzisława Podgórskiego

Wisła-Warszawa
18.05.2017

Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

55.

Kol. Marka Czerwca

Warszawa – Krynica
23.09.2015

Za prowadzenie i realizację wielu skomplikowanych inwestycji mostowych.

54.

Kol. Tomasza Kaczmarka

Warszawa – Krynica
17.09.2014

Za wieloletnią twórczą działalność w projektowaniu mostów z użyciem nowych rozwiązań i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terenów górniczych oraz za przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia swoim współpracownikom.

53.

Kol. Edwarda Marcinków

Warszawa – Krynica
17.09.2014

Za realizację obiektów mostowych o oryginalnej i szybkiej technologii budowy.

52.

Kol. Romana Michalczuka

Warszawa – Krynica
18.09.2013

Za działalność projektową, naukową i związkową związaną z mostownictwem.

51.

Kol. Marka Jusika

Warszawa – Krynica
18.09.2013

Za działalność projektową i nadzór nad realizacjami wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie mostów.

50.

Kol. Włodzimierza Bielskiego

Warszawa – Krynica
18.09.2013

Za nadzór nad realizacją bardzo wielu skomplikowanych inwestycji mostowych.

49.

Kol. Krzysztofa Żółtowskiego

Warszawa – Krynica
19.09.2012

Za działalność projektową, naukową i związkową związaną z mostownictwem.

48.

Kol. Roberta Słoty

Warszawa – Krynica
19.09.2012

Za działalność projektową i nadzór nad realizacjami wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie mostów.

47.

Kol. Zygmunta Andrejasa

Warszawa – Krynica
19.09.2012

Za kierowanie budową wielu znaczących dla rozwoju myśli technicznej w Polsce obiektów mostowych oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii budowy i wyposażenia mostów.

46.

Kol. Andrzeja Urbaniaka

Warszawa – Krynica
21.09.2011

Za realizacje kilkudziesięciu obiektów mostowych, kierowanie i nadzór nad skomplikowanymi inwestycjami, w których były wykorzystywane najnowocześniejsze technologie materiałowe, wykonawcze i organizacyjne.

45.

Kol. Tomasza Siwowskiego

Warszawa – Krynica
21.09.2011

Za działalność projektową, naukowo-dydaktyczną, ekspercką i szkoleniową oraz rozwijanie nowych technologii materiałowych i wykonawczych.

44.

Kol. Jana Siudy

Warszawa – Krynica
21.09.2011

Za projektowanie ciekawych nietypowych obiektów mostowych, zbudowanie podstaw uznanej firmy wykonawczo-projektowej, efektywne kierowanie dużym wielobranżowym biurem projektów i Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz zaangażowanie na rzecz ZMRP.

43.

Kol. Marcelego Dziurli

Warszawa – Krynica
22.09.2010

Za organizację i wieloletnie kierowanie Zakładem Mostów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Osiągnięcia w projektowaniu mostów i działalność organizacyjną w Sekcji Techniki Mostowej SITK i ZMRP.

42.

Kol. Michała Czerniaka

Warszawa – Krynica
22.09.2010

Za zasługi dla rozwoju mostownictwa i budowę mostów nad przeszkodami, na które trafiają osoby niepełnosprawne.

41.

Kol. Jerzego Weselego

Warszawa – Krynica
23.09.2009

Za wkład w rozwój podstaw teoretycznych i stworzenie oryginalnego oprogramowania służącego do obliczeń skomplikowanych konstrukcji mostowych.

40.

Kol. Marka Łagody

Warszawa – Krynica
23.09.2009

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań konstrukcji mostowych, wdrażania nowych technologii i projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.

39.

Kol. Jerzego Bogaczyka

Warszawa – Krynica
23.09.2009

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji montażu, wdrażania nowych technologii i kierowania budowami dużych obiektów mostowych.

38.

Kol. Andrzeja Radoszewskiego

Warszawa – Krynica
24.09.2008

Za prowadzenie i nadzór nad realizacją bardzo wielu skomplikowanych inwestycji mostowych w Polsce i Libii oraz wychowanie wielu inżynierów mostowych.

37.

Kol. Wojciecha Krzewiny

Warszawa – Krynica
24.09.2008

Za wieloletnią twórczą działalność w wykonawstwie mostowym, propagowanie nowych rozwiązań i technologii oraz przekazywanie własnych, cennych doświadczeń współpracownikom.

36.

Kol. Ewy Kordek

Warszawa – Krynica
24.09.2008

Za znaczące dokonania w dziedzinie projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.

35.

Kol. Marian Skawińskiego

Warszawa – Krynica
19.09.2007

Za badania i wdrażanie systemów produkcji sprężonych belek mostowych, liczne publikacje naukowe oraz działalność w stowarzyszeniach zawodowych.

34.

Kol. Stanisława Pawelskiego

Warszawa – Krynica
19.09.2007

Za liczne realizacje obiektów mostowych, zwłaszcza mostów podwieszonych przez Wisłę w Gdańsku i Płocku.

33.

Kol. Włodzimierza Główczaka

Warszawa – Krynica
19.09.2007

Za liczne projekty stalowych obiektów mostowych i kładek dla pieszych o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych.

32.

Kol. Wojciecha Radomskiego

Warszawa – Krynica
14.09.2006

Za wieloletnie działania organizacyjne na rzecz Związku, wybitne osiągnięcia naukowe oraz znaczący wkład w integrację środowiska polskich mostowców.

31.

Kol. Piotra Waneckiego

Warszawa – Krynica
14.09.2006

Za twórczą działalność projektową w mostownictwie, dotyczącą zwłaszcza betonowych mostów belkowych wykonywanych metodami betonowania nawisowego i nasuwania wzdłużnego oraz betonowych mostów podwieszonych.

30.

Kol. Andrzeja Stańczyka

Warszawa – Krynica
14.09.2006

Za twórczą działalność projektową i wykonawczą oraz nadzór naukowy nad realizacją nowatorskich w Polsce konstrukcji mostowych, w tym mostów podwieszonych w Warszawie i Gdańsku, oraz popularyzację wiedzy o mostach świata.

29.

Kol. Jerzego Ramsa

Warszawa – Krynica
14.09.2006

Za liczne realizacje obiektów mostowych, zwłaszcza mostów przez Wisłę w Warszawie i Toruniu.

28.

Kol. Andrzeja Topolewicza

Warszawa – Krynica
15.09.2005

Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu i realizacji wielu nowatorskich obiektów mostowych w kraju i za granicą w ciągu ponad pięćdziesięcioletniej pracy zawodowej.

27.

Kol. Jana Piekarskiego

Warszawa – Krynica
15.09.2005

Za wybitny wkład w promowanie postępu w polskim mostownictwie, szczególnie w zakresie technologii budowy mostów z betonu sprężonego oraz budowy mostów podwieszonych i łukowych.

26.

Kol. Arkadiusza Madaja

Warszawa – Krynica
15.09.2005

Za prace badawcze promujące postęp w polskim mostownictwie, autorstwo podręczników rozwijające wiedzę mostową oraz wybitny wkład w organizowanie piętnastu corocznych ogólnopolskich seminariów „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów” oraz aktywność w pracy na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

25.

Kol. Bolesława Kłosińskiego

Warszawa – Krynica
15.09.2005

Za wybitne osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie fundamentowania obiektów mostowych oraz za zasługi w pracy na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

24.

Kol. Krzysztofa Wąchalskiego

Warszawa – Krynica
16.09.2004

Osiągnięcia w projektowaniu i realizacji nowoczesnych konstrukcji mostowych.

23.

Kol. Prof. Kazimierza Furtaka

Warszawa – Krynica
16.09.2004

Osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz osiągnięcia inżynierskie w mostownictwie i popularyzację tej dziedziny budownictwa.

22.

Kol. Janusza Wiśniewskiego

Warszawa – Krynica
18.09.2003

Wieloletnią twórczą działalność w wykonawstwie mostowym i wybitne osiągnięcia realizacyjne, w tym także w budowie dużych mostów przez Wisłę, oraz za działalność na rzecz ZMRP.

21.

Kol. Kazimierza Chudzińskiego

Warszawa – Krynica
18.09.2003

Wieloletnią twórczą działalność projektową w mostownictwie, obejmującą także duże obiekty prze Odrę i Wartę.

20.

Kol. Prof. Jana Biliszczuka

Warszawa – Krynica
18.09.2003

Osiągnięcia badawcze, projektowe i realizacyjne dotyczące nowatorskich konstrukcji mostowych, w tym mostów podwieszonych oraz wykonywanych metodą nasuwania wzdłużnego.

19.

Kol. Juliana Kołosowskiego

Warszawa – Krynica
19.09.2002

Twórcze realizacje wielu nowatorskich budowli mostowych przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i wieloletnie kierowanie tym przedsiębiorstwem oraz zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

18.

Kol. Krzysztofa Grzegorzewicza

Warszawa – Krynica
19.09.2002

Wieloletnią pracę badawczą i wdrożenia nowych technologii w zakresie fundamentowania budowli mostowych oraz wybitne zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

17.

Kol. Stanisława Furmana

Warszawa – Krynica
19.09.2002

Wieloletnią twórczą działalność projektową i wykonawczą, obejmującą również wdrażanie nowych technologii, oraz wybitne zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

16.

Kol. Jacka Skarżewskiego

Poznań
26.06.2001

Za wybitny wkład w zorganizowanie ZMRP i jego działalność w ciągu 10 lat istnienia.

15.

Kol. Prof. Witolda
Wołowickiego

Poznań
26.06.2001

Za wieloletnią twórczą działalność w polskim mostownictwie, aktywny udział w powstaniu ZMRP, organizowanie corocznych ogólnopolskich seminariów na temat wzmacniania i przebudowy mostów oraz kierowanie kapitułą Konkursu „Dzieło Mostowe Roku”.

14.

Kol. Leopolda Giemzy

Kraków
29.03.2001

Realizację kilkudziesięciu dużych obiektów mostowych w tym w technologii nasuwania podłużnego oraz współpracę z polską nauką w rozwiązywaniu problemów mostowych.

13.

Kol. Prof. Kazimierza Flagi

Kraków
29.03.2001

Wieloletnią działalność organizacyjną na rzecz polskiego mostownictwa w Sekcji Głównej Techniki Mostowej SITK i Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie mostownictwa.

12.

Kol. Stefana Filipiuka

Kraków
29.03.2001

Zrealizowane obiekty mostowe na dużych rzekach polskich o konstrukcji z betonu sprężonego i konstrukcji stalowej.

11.

Kol. Wiesława Pomykały

Kraków
24.10.2000

Zasługi w dziedzinie tworzenia specjalistycznych służb utrzymania mostów oraz działalność integracyjną w środowisku zawodowym mostowców.

10.

Kol. Prof. Andrzeja Jarominiaka

Kraków
24.10.2000

Twórcze osiągnięcia w zakresie teorii i wdrożeń nowych technologii fundamentowania dużych mostów oraz zasługi w kształceniu polskich mostowców.

9.

Kol. Maksymiliana Wolffa

Kraków
26.03.1999

Znaczący postęp techniczny w dziedzinie projektowania obiektów mostowych z betonu sprężonego zwłaszcza za wdrożenie technologii realizacji mostów metodą betonowania wspornikowego.

8.

Kol. Henryka Żółtowskiego

Kraków
26.03.1999

Projekty znaczących obiektów mostowych w Polsce w tym za projekt obiektów mostowych „Trasy Zamkowej” w Szczecinie.

7.

Kol. Zygmunta Patera

Kraków
26.03.1999

Wzorowe kierowanie przedsiębiorstwem Mosty – Łódź SA, realizację kilkudziesięciu obiektów mostowych o nowatorskiej konstrukcji oraz wdrożenie w firmie, po raz pierwszy w Polsce, systemu jakości ISO 9001.

6.

Kol. Andrzeja Jaworskiego

Kraków
22.10.1998

Osiągnięcia w zakresie projektowania betonowych mostów sprężonych, w tym za projekt mostu autostradowego TAPP przez Wisłę koło Torunia.

5.

Kol. Stefana Jendrzejka

Kraków
22.10.1998

Osiągnięcia w zakresie projektowania betonowych mostów sprężonych, w tym za projekt mostu autostradowego TAPP przez Wisłę koło Torunia.

4.

Kol. Prof. Mieczysława Rybaka

Kraków
19.09.1997

Twórcze osiągnięcia w polskim mostownictwie w zakresie teorii, praktyki i badań naukowych oraz za wieloletnie przewodniczenie Sekcji Głównej Techniki Mostowej przy Zarządzie Głównym SITK, poprzedniczki Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Kol. Prof. Jana Kmity

Kraków
19.09.1997

Twórcze osiągnięcia w polskim mostownictwie w zakresie teorii, praktyki i badań naukowych oraz za wieloletnie przewodniczenie Sekcji Głównej Techniki Mostowej przy Zarządzie Głównym SITK, poprzedniczki Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Kol. Prof. Józefa Głomba

Kraków
18.06.1997

Wdrożenie w polskim mostownictwie technologii nasuwania podłużnego oraz zastosowanie lekkiego betonu konstrukcyjnego w budowie mostów betonowych.

1.

Kol. Prof. Andrzeja Ryżyńskiego

Kraków
18.06.1997

Zorganizowanie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz twórczy wkład w podnoszenie rangi Polskiego Mostownictwa.

 

Laureaci Medalu ZMRP

Nr  / Dla / Data / Za zasługi

60. Kol. Jana Bienia Warszawa – Poznań
Wisła 16.05.2019  Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

59. Kol. Zbisława Hadriana Warszawa – Poznań
Wisła 16.05.2019  Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

58. Kol. Marka Tadeusza Łałowskiego Warszawa – Poznań
Wisła 16.05.2019  Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

57. Kol. Grzegorza Freya Warszawa – Poznań
Wisła 18.05.2017  Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

56. Kol. Zdzisława Podgórskiego Warszawa – Poznań
Wisła-Warszawa 18.05.2017 Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

55. Kol. Marka Czerwca Warszawa – Krynica
23.09.2015 Za prowadzenie i realizację wielu skomplikowanych inwestycji mostowych.

54. Kol. Tomasza Kaczmarka Warszawa – Krynica
17.09.2014 Za wieloletnią twórczą działalność w projektowaniu mostów z użyciem nowych rozwiązań i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terenów górniczych oraz za przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia swoim współpracownikom.

53. Kol. Edwarda Marcinków Warszawa – Krynica
17.09.2014 Za realizację obiektów mostowych o oryginalnej i szybkiej technologii budowy.

52. Kol. Romana Michalczuka Warszawa – Krynica
18.09.2013 Za działalność projektową, naukową i związkową związaną z mostownictwem.

51. Kol. Marka Jusika Warszawa – Krynica
18.09.2013 Za działalność projektową i nadzór nad realizacjami wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie mostów.

50. Kol. Włodzimierza Bielskiego Warszawa – Krynica
18.09.2013 Za nadzór nad realizacją bardzo wielu skomplikowanych inwestycji mostowych.

49. Kol. Krzysztofa Żółtowskiego Warszawa – Krynica
19.09.2012 Za działalność projektową, naukową i związkową związaną z mostownictwem.

48. Kol. Roberta Słoty Warszawa – Krynica
19.09.2012 Za działalność projektową i nadzór nad realizacjami wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie mostów.

47. Kol. Zygmunta Andrejasa Warszawa – Krynica
19.09.2012 Za kierowanie budową wielu znaczących dla rozwoju myśli technicznej w Polsce obiektów mostowych oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii budowy i wyposażenia mostów.

46. Kol. Andrzeja Urbaniaka Warszawa – Krynica
21.09.2011 Za realizacje kilkudziesięciu obiektów mostowych, kierowanie i nadzór nad skomplikowanymi inwestycjami, w których były wykorzystywane najnowocześniejsze technologie materiałowe, wykonawcze i organizacyjne.

45. Kol. Tomasza Siwowskiego Warszawa – Krynica
21.09.2011 Za działalność projektową, naukowo-dydaktyczną, ekspercką i szkoleniową oraz rozwijanie nowych technologii materiałowych i wykonawczych.

44. Kol. Jana Siudy Warszawa – Krynica
21.09.2011 Za projektowanie ciekawych nietypowych obiektów mostowych, zbudowanie podstaw uznanej firmy wykonawczo-projektowej, efektywne kierowanie dużym wielobranżowym biurem projektów i Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz zaangażowanie na rzecz ZMRP.

43. Kol. Marcelego Dziurli Warszawa – Krynica
22.09.2010 Za organizację i wieloletnie kierowanie Zakładem Mostów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Osiągnięcia w projektowaniu mostów i działalność organizacyjną w Sekcji Techniki Mostowej SITK i ZMRP.

42. Kol. Michała Czerniaka Warszawa – Krynica
22.09.2010 Za zasługi dla rozwoju mostownictwa i budowę mostów nad przeszkodami, na które trafiają osoby niepełnosprawne.

41. Kol. Jerzego Weselego Warszawa – Krynica
23.09.2009 Za wkład w rozwój podstaw teoretycznych i stworzenie oryginalnego oprogramowania służącego do obliczeń skomplikowanych konstrukcji mostowych.

40. Kol. Marka Łagody Warszawa – Krynica
23.09.2009 Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań konstrukcji mostowych, wdrażania nowych technologii i projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.

39. Kol. Jerzego Bogaczyka Warszawa – Krynica
23.09.2009 Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji montażu, wdrażania nowych technologii i kierowania budowami dużych obiektów mostowych.

38. Kol. Andrzeja Radoszewskiego Warszawa – Krynica
24.09.2008 Za prowadzenie i nadzór nad realizacją bardzo wielu skomplikowanych inwestycji mostowych w Polsce i Libii oraz wychowanie wielu inżynierów mostowych.

37. Kol. Wojciecha Krzewiny Warszawa – Krynica
24.09.2008 Za wieloletnią twórczą działalność w wykonawstwie mostowym, propagowanie nowych rozwiązań i technologii oraz przekazywanie własnych, cennych doświadczeń współpracownikom.

36. Kol. Ewy Kordek Warszawa – Krynica
24.09.2008 Za znaczące dokonania w dziedzinie projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.

35. Kol. Marian Skawińskiego Warszawa – Krynica
19.09.2007 Za badania i wdrażanie systemów produkcji sprężonych belek mostowych, liczne publikacje naukowe oraz działalność w stowarzyszeniach zawodowych.

34. Kol. Stanisława Pawelskiego Warszawa – Krynica
19.09.2007 Za liczne realizacje obiektów mostowych, zwłaszcza mostów podwieszonych przez Wisłę w Gdańsku i Płocku.

33. Kol. Włodzimierza Główczaka Warszawa – Krynica
19.09.2007 Za liczne projekty stalowych obiektów mostowych i kładek dla pieszych o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych.

32. Kol. Wojciecha Radomskiego Warszawa – Krynica
14.09.2006 Za wieloletnie działania organizacyjne na rzecz Związku, wybitne osiągnięcia naukowe oraz znaczący wkład w integrację środowiska polskich mostowców.

31. Kol. Piotra Waneckiego Warszawa – Krynica
14.09.2006 Za twórczą działalność projektową w mostownictwie, dotyczącą zwłaszcza betonowych mostów belkowych wykonywanych metodami betonowania nawisowego i nasuwania wzdłużnego oraz betonowych mostów podwieszonych.

30. Kol. Andrzeja Stańczyka Warszawa – Krynica
14.09.2006 Za twórczą działalność projektową i wykonawczą oraz nadzór naukowy nad realizacją nowatorskich w Polsce konstrukcji mostowych, w tym mostów podwieszonych w Warszawie i Gdańsku, oraz popularyzację wiedzy o mostach świata.

29. Kol. Jerzego Ramsa Warszawa – Krynica
14.09.2006 Za liczne realizacje obiektów mostowych, zwłaszcza mostów przez Wisłę w Warszawie i Toruniu.

28. Kol. Andrzeja Topolewicza Warszawa – Krynica
15.09.2005 Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu i realizacji wielu nowatorskich obiektów mostowych w kraju i za granicą w ciągu ponad pięćdziesięcioletniej pracy zawodowej.

27. Kol. Jana Piekarskiego Warszawa – Krynica
15.09.2005 Za wybitny wkład w promowanie postępu w polskim mostownictwie, szczególnie w zakresie technologii budowy mostów z betonu sprężonego oraz budowy mostów podwieszonych i łukowych.

26. Kol. Arkadiusza Madaja Warszawa – Krynica
15.09.2005 Za prace badawcze promujące postęp w polskim mostownictwie, autorstwo podręczników rozwijające wiedzę mostową oraz wybitny wkład w organizowanie piętnastu corocznych ogólnopolskich seminariów „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów” oraz aktywność w pracy na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

25. Kol. Bolesława Kłosińskiego Warszawa – Krynica
15.09.2005 Za wybitne osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie fundamentowania obiektów mostowych oraz za zasługi w pracy na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

24. Kol. Krzysztofa Wąchalskiego Warszawa – Krynica
16.09.2004 Osiągnięcia w projektowaniu i realizacji nowoczesnych konstrukcji mostowych.

23. Kol. Prof. Kazimierza Furtaka Warszawa – Krynica
16.09.2004 Osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz osiągnięcia inżynierskie w mostownictwie i popularyzację tej dziedziny budownictwa.

22. Kol. Janusza Wiśniewskiego Warszawa – Krynica
18.09.2003 Wieloletnią twórczą działalność w wykonawstwie mostowym i wybitne osiągnięcia realizacyjne, w tym także w budowie dużych mostów przez Wisłę, oraz za działalność na rzecz ZMRP.

21. Kol. Kazimierza Chudzińskiego Warszawa – Krynica
18.09.2003 Wieloletnią twórczą działalność projektową w mostownictwie, obejmującą także duże obiekty prze Odrę i Wartę.

20. Kol. Prof. Jana Bikiszczuka Warszawa – Krynica
18.09.2003 Osiągnięcia badawcze, projektowe i realizacyjne dotyczące nowatorskich konstrukcji mostowych, w tym mostów podwieszonych oraz wykonywanych metodą nasuwania wzdłużnego.

19. Kol. Juliana Kołosowskiego Warszawa – Krynica
19.09.2002 Twórcze realizacje wielu nowatorskich budowli mostowych przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i wieloletnie kierowanie tym przedsiębiorstwem oraz zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Kol. Krzysztofa Grzegorzewicza Warszawa – Krynica
19.09.2002 Wieloletnią pracę badawczą i wdrożenia nowych technologii w zakresie fundamentowania budowli mostowych oraz wybitne zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Kol. Stanisława Furmana Warszawa – Krynica
19.09.2002 Wieloletnią twórczą działalność projektową i wykonawczą, obejmującą również wdrażanie nowych technologii, oraz wybitne zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Kol. Jacka Skarżewskiego Poznań
26.06.2001 Za wybitny wkład w zorganizowanie ZMRP i jego działalność w ciągu 10 lat istnienia.

15. Kol. Prof. Witolda Wołowickiego Poznań
26.06.2001 Za wieloletnią twórczą działalność w polskim mostownictwie, aktywny udział w powstaniu ZMRP, organizowanie corocznych ogólnopolskich seminariów na temat wzmacniania i przebudowy mostów oraz kierowanie kapitułą Konkursu „Dzieło Mostowe Roku”.

14. Kol. Leopolda Giemzy Kraków
29.03.2001 Realizację kilkudziesięciu dużych obiektów mostowych w tym w technologii nasuwania podłużnego oraz współpracę z polską nauką w rozwiązywaniu problemów mostowych.

13. Kol. Prof. Kazimierza Flagi Kraków
29.03.2001 Wieloletnią działalność organizacyjną na rzecz polskiego mostownictwa w Sekcji Głównej Techniki Mostowej SITK i Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie mostownictwa.

12. Kol. Stefana Filipiuka Kraków
29.03.2001 Zrealizowane obiekty mostowe na dużych rzekach polskich o konstrukcji z betonu sprężonego i konstrukcji stalowej.

11. Kol. Wiesława Pomykały Kraków
24.10.2000 Zasługi w dziedzinie tworzenia specjalistycznych służb utrzymania mostów oraz działalność integracyjną w środowisku zawodowym mostowców.

10. Kol. Prof. Andrzeja Jarominiaka Kraków
24.10.2000 Twórcze osiągnięcia w zakresie teorii i wdrożeń nowych technologii fundamentowania dużych mostów oraz zasługi w kształceniu polskich mostowców.

9. Kol. Maksymiliana Wolffa Kraków
26.03.1999 Znaczący postęp techniczny w dziedzinie projektowania obiektów mostowych z betonu sprężonego zwłaszcza za wdrożenie technologii realizacji mostów metodą betonowania wspornikowego.

8. Kol. Henryka Żółtowskiego Kraków
26.03.1999 Projekty znaczących obiektów mostowych w Polsce w tym za projekt obiektów mostowych „Trasy Zamkowej” w Szczecinie.

7. Kol. Zygmunta Patera Kraków
26.03.1999 Wzorowe kierowanie przedsiębiorstwem Mosty – Łódź SA, realizację kilkudziesięciu obiektów mostowych o nowatorskiej konstrukcji oraz wdrożenie w firmie, po raz pierwszy w Polsce, systemu jakości ISO 9001.

6. Kol. Andrzeja Jaworskiego Kraków
22.10.1998 Osiągnięcia w zakresie projektowania betonowych mostów sprężonych, w tym za projekt mostu autostradowego TAPP przez Wisłę koło Torunia.

5. Kol. Stefana Jendrzejka Kraków
22.10.1998 Osiągnięcia w zakresie projektowania betonowych mostów sprężonych, w tym za projekt mostu autostradowego TAPP przez Wisłę koło Torunia.

4. Kol. Prof. Mieczysława Rybaka Kraków
19.09.1997 Twórcze osiągnięcia w polskim mostownictwie w zakresie teorii, praktyki i badań naukowych oraz za wieloletnie przewodniczenie Sekcji Głównej Techniki Mostowej przy Zarządzie Głównym SITK, poprzedniczki Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kol. Prof. Jana Kmity Kraków
19.09.1997 Twórcze osiągnięcia w polskim mostownictwie w zakresie teorii, praktyki i badań naukowych oraz za wieloletnie przewodniczenie Sekcji Głównej Techniki Mostowej przy Zarządzie Głównym SITK, poprzedniczki Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kol. Prof. Józefa Głomba Kraków
18.06.1997 Wdrożenie w polskim mostownictwie technologii nasuwania podłużnego oraz zastosowanie lekkiego betonu konstrukcyjnego w budowie mostów betonowych.

1. Kol. Prof. Andrzeja Ryżyńskiego Kraków
18.06.1997 Zorganizowanie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz twórczy wkład w podnoszenie rangi Polskiego Mostownictwa.