deklaracja członkowska

Członkami zwyczajnymi ZMRP mogą być osoby fizyczne, związane specjalnością zawodową z mostownictwem.

Zgodnie z § 10 Statutu ZMRP członkiem zwyczajnym ZMRP można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji wraz z zobowiązaniem przestrzegania postanowień Statutu oraz po wniesieniu wpisowego, którego wysokość określa corocznie Zarząd Związku.

Po wydrukowaniu i wypełnieniu należy podpisany oryginał wysłać do Oddziału Lokalnego ZMRP , krórego chce się być członkiem.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Krajowa Rada Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą nr 38_2019/K-X/2016-20 z dnia 27.11.2019 roku podjęła decyzję o wysokości wpisowego i składek członkowskich poczynając od 2020 roku.

Zgodnie z Uchwałą obowiązują następujące wysokości składek członkowskich:

 

1.

Członek zwyczajny

120,00 PLN

2.

Członek wspierający (osoba fizyczna)

nie mniej
niż
120,00 PLN

3.

Członek wspierający (osoba prawna) starający się o rekomendację Związku

nie mniej
niż
2000,00 PLN

4.

Członek wspierający (osoba prawna) nie starający się o rekomendację Związku

nie mniej
niż
500,00 PLN

 


Informacje o zasadach opłacania składek

  1. Wpisowe członka zwyczajnego wynosi 50 % składki.
  2. Emeryci i renciści płacą składkę w wysokości 50%.
  3. Wpisowe emerytów i rencistów wynosi 50% rocznej składki dla emerytów i rencistów.
  4. Członek wspierający (osoba prawna) zostaje wpisany do rejestru członków wspierających na okres jednego roku od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki.
  5. Członek wspierający (osoba fizyczna) zostaje wpisany do rejestru członków wspierających od dnia złożenia deklaracji i opłacenia składki.
  6. Członek zwyczajny i wspierający (osoba fizyczna) płaci składkę za każdy rok kalendarzowy.
  7. Członek zwyczajny składający deklarację w pierwszej połowie roku płaci za dany rok wpisowe i całą składkę (np. w roku 2020: 180 zł). Natomiast członek zwyczajny składający deklarację w drugiej połowie roku płaci wpisowe i połowę składki (np. w roku 2020: 120 zł).
  8. Studenci po złożeniu deklaracji członka wspierającego (osoba fizyczna) płacą składkę w wysokości 50% (np. w 2020 r. nie mniej niż 60 zł).
  9. Członkowie ZMRP, którzy ukończyli 75 lat są zwolnieni z opłacania składek.

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto danego Oddziału.

Termin płatności do 31.03.