dzieło mostowe roku (DMR)

DZIEŁO MOSTOWE ROKU
Regulamin konkursu ZMRP „Dzieło Mostowe Roku” (2018-02-16)

§ 1
1. Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki mostowej, a w efekcie
systematyczne podnoszenie poziomu polskiego mostownictwa.
2. Do Konkursu można zgłaszać wybitne dzieła mostowe wykonane w ciągu ostatnich 2. lat.
3. Najlepszym dziełom przyznawane są nagrody w formie statuetki wraz z dyplomem lub dyplomy.
4. Organizacją Konkursu i przyznawaniem nagród zajmuje się Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd
Związku na każdą kolejną kadencję Władz Związku.
5. Kapituła liczy do 7 osób reprezentujących podstawowe kierunki działalności Związku (nauka,
projektowanie, wykonawstwo, służby inwestorskie).
Kapituła wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
§ 2
1. Nagrody ZMRP są przyznawane za następujące dzieła w kategoriach:
a) za konstrukcję obiektu mostowego,
b) za rewitalizację obiektu mostowego,
c) za wdrożenie nowych technologii.
2. Corocznie Kapituła może przyznać łącznie do 3. nagród za wyżej wymienione dzieła.
§ 3
1. Wnioski do Przewodniczącego Kapituły Konkursu, o wyróżnienie nagrodą za prace wykonane nie później
niż do 31 grudnia poprzedniego roku, mogą składać najpóźniej do końca I-szego kwartału roku bieżącego:
a) jednostki zajmujące się zarządzaniem obiektami mostowymi,
b) przedsiębiorstwa wykonawcze,
c) biura projektów,
d) placówki naukowo-badawcze,
e) Prezydium Zarządu i prezydia oddziałów regionalnych Związku,
f) grupa 10-ciu Członków Związku.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku wszystkich kluczowych uczestników
współtworzących dzieło tj.:
a) Inwestora,
b) Projektanta,
c) Wykonawcę.
W przypadku gdy autorami dzieła nie były wymienione pojedyncze instytucje lub pojedyncze osoby fizyczne,
należy wskazać tych, których należy uhonorować nagrodą. W pisemnym uzasadnieniu należy określić wkład
poszczególnych podmiotów lub osób fizycznych w wykonanie dzieła. Będzie to stanowić dla Kapituły
podstawę do nagrodzenia zgłoszonej kandydatury.
3. Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
a) umotywowanie wniosku (1-2 strony maszynopisu),
b) opis dzieła mostowego z odpowiednią dokumentacją wizualną,
c) inne dokumenty: dane adresowe i kontaktowe Wnioskodawcy i uczestników procesu budowlanego,
oświadczenie inwestora o terminie zakończenia budowy, przebudowy bądź remontu obiektu
mostowego, poświadczone przez inwestora informacje o autorstwie nowatorskich rozwiązań i wdrożeń,
d) dowód uiszczenia opłaty w wysokości 1.000 zł (opłaty należy dokonać na konto ZMRP).
4. Nagrodę, w postaci statuetki i dyplomu honorowego otrzymuje/ą Wyróżniony /Wyróżnieni przez Kapitułę
i zgłoszony/zgłoszeni do nagrody. Pozostali, wymienieni we wniosku i uznani przez Kapitułę, uczestnicy
procesu budowlanego, otrzymują dyplom honorowy. Statuetkę mogą otrzymać również pozostali,
uhonorowani dyplomem uczestnicy procesu budowlanego po wniesieniu przez każdego z nich, dodatkowej
opłaty, w wysokości 1.000 zł.
§ 4
1. Kapituła ogłasza wyniki Konkursu w pierwszym półroczu danego roku za prace zrealizowane w ciągu
ostatnich dwóch lat.
2. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbywa się podczas ważnych wydarzeń w
życiu Związku (Krajowy Zjazd Delegatów, konferencje naukowo-techniczne, uroczyste zebrania Zarządu).