Mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz po ukończeniu w 1961 roku studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 15, gdzie pracował do roku 1965 na stanowisku kierownika obiektu, budując rozmaite obiekty mostowe.

Od 1966 roku jest pracownikiem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Zakładzie Fundamentowania, którym kierował w l. 1973 – 1983. W okresie 1985 ÷ 1994 pracował w Algierii przy budowie systemów irygacyjnych Mina, Bas Cheliff i Mittidja Ouest, pełniąc funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych i kierownika technicznego biura inwestycji.

Po powrocie z Algierii w 1994 r. mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz podjął pracę w Zakładzie Geotechniki IBDiM. Przez cały czas zajmuje się zagadnieniami fundamentowania mostów, budowy tuneli, współpracy obiektów inżynierskich z podłożem oraz wzmacnianiem fundamentów. W 2001 r. został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Geotechniki.

W IBDiM uczestniczył i kierował realizacją oraz wdrażaniem w praktyce wielu projektów badawczych z dziedziny konstrukcji mostowych, geotechniki i fundamentowania. Przy opracowaniu, opiniowaniu i konsultowaniu licznych projektów konstrukcji inżynierskich, mostów oraz różnego rodzajów fundamentów, wykonywaniu ekspertyz, a także podczas nadzorowania robót, przy wdrażaniu nowych technologii i badaniach zdobył bogate doświadczenie praktyczne. Kierował i bezpośrednio uczestniczył m.in. w:

‑      pracach badawczych i rozwojowych, których wynikiem było wprowadzenie do krajowego budownictwa nowoczesnych metod fundamentowania, zwłaszcza pali wielkośrednicowych, wyróżnione w r. 1970 Nagrodą Państwową II st., działania te pozwoliły przełamać wiekową tradycję posadawiania na kesonach podpór mostów przez duże rzeki, zwłaszcza przez Wisłę,

‑      wdrażaniu w budownictwie mostowym i inżynieryjnym użycia zawiesin iłowych oraz ścian szczelinowych, prowadząc ich pionierskie badania i zastosowania praktyczne,

‑     popularyzacji nowoczesnych metod fundamentowania głębokiego i zabezpieczania głębokich wykopów – pracach badawczych, opracowaniu norm lub wytycznych, szkoleniach, wdrażaniu i nadzorach budów m.in. pali wielkośrednicowych, ścian szczelinowych, obudów głębokich wykopów, kotew gruntowych.

          Poza główną dziedziną swoich zainteresowań, od r. 1998 r prowadzi (wraz z Michałem Czerniakiem) studia, działalność popularyzacyjną i szkoleniową dotyczącą bezpieczeństwa pieszych na drogach oraz utrudnień komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

          Bogate doświadczenie przekazywał innym, będąc wykładowcą kilku studiów podyplomowych, wielu kursów i szkoleń zawodowych, był też redaktorem działu mostów w “Drogownictwie”. Dorobek pisarski K. Grzegorzewicza obejmuje m.in. opracowanie pionierskiej broszury “Technika wykonywania ścian szczelinowych” (IBDiM 1975) oraz broszury “Budowa podpór mostowych na użytkowanych szlakach komunikacyjnych” (IBDiM 1977), współautorstwo monografii “Pale i fundamenty palowe” (Arkady 1976), “Podpory mostów” (Wyd. Komunikacji i Łączności 1981), podręcznika “Ocena uszkodzeń i odtwarzanie przejezdności dróg zniszczonych przez działanie celowe” (wyd. GDDP 1995) oraz około 100 publikacji prac badawczych, technicznych i popularyzacyjnych; opracowania i nowelizacje norm, przepisów, wytycznych technicznych oraz patenty.

       Od 1980 r. jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w specjalności geotechnika oraz fundamenty mostów, posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą budowlanym CRRB w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów oraz obiektów budowlanych. W dziedzinie inżynierii komunikacyjnej jest cenionym autorem ekspertyz i opinii dotyczących mostów, fundamentów i budownictwa podziemnego, cieszącym się autorytetem i uznaniem w środowisku zawodowym. Również aktywnie działa w tym środowisku.

W latach 1975 ÷ 1984 był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Sekcji Techniki Mostowej, utworzonej przy SITK NOT, a od roku 1994 jest członkiem Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1994 ÷ 1999, przez dwie kadencje był przewodniczącym Zarządu Oddziału Warszawskiego ZMRP, a w obecnej kadencji jest jego wiceprzewodniczącym. W pracy tej wyróżnił się m.in. organizując liczne spotkania i wycieczki techniczne dla członków ZMRP oraz studentów-mostowców. Doceniając doświadczenie zawodowe i pozycję w środowisku, Zarząd ZMRP powołał mgr inż. Krzysztofa Grzegorzewicza, do Komisji d.s. Certyfikacji, powierzając mu funkcję zastępcy przewodniczącego. Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa powierzyła Krzysztofowi Grzegorzewiczowi funkcję Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego. Dorobek zawodowy i badawczy mgr inż. Krzysztofa Grzegorzewicza stanowi znaczący wkład w rozwój polskiego mostownictwa.