Mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz po ukończeniu w 1961 roku studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 15, gdzie pracował do roku 1965 na stanowisku kierownika obiektu, budując rozmaite obiekty mostowe.

Od 1966 roku jest pracownikiem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Zakładzie Fundamentowania, którym kierował w l. 1973 – 1983. W okresie 1985 ÷ 1994 pracował w Algierii przy budowie systemów irygacyjnych Mina, Bas Cheliff i Mittidja Ouest, pełniąc funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych i kierownika technicznego biura inwestycji.

Po powrocie z Algierii w 1994 r. mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz podjął pracę w Zakładzie Geotechniki IBDiM. Przez cały czas zajmuje się zagadnieniami fundamentowania mostów, budowy tuneli, współpracy obiektów inżynierskich z podłożem oraz wzmacnianiem fundamentów. W 2001 r. został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Geotechniki.

W IBDiM uczestniczył i kierował realizacją oraz wdrażaniem w praktyce wielu projektów badawczych z dziedziny konstrukcji mostowych, geotechniki i fundamentowania. Przy opracowaniu, opiniowaniu i konsultowaniu licznych projektów konstrukcji inżynierskich, mostów oraz różnego rodzajów fundamentów, wykonywaniu ekspertyz, a także podczas nadzorowania robót, przy wdrażaniu nowych technologii i badaniach zdobył bogate doświadczenie praktyczne. Kierował i bezpośrednio uczestniczył m.in. w:

‑      pracach badawczych i rozwojowych, których wynikiem było wprowadzenie do krajowego budownictwa nowoczesnych metod fundamentowania, zwłaszcza pali wielkośrednicowych, wyróżnione w r. 1970 Nagrodą Państwową II st., działania te pozwoliły przełamać wiekową tradycję posadawiania na kesonach podpór mostów przez duże rzeki, zwłaszcza przez Wisłę,

‑      wdrażaniu w budownictwie mostowym i inżynieryjnym użycia zawiesin iłowych oraz ścian szczelinowych, prowadząc ich pionierskie badania i zastosowania praktyczne,

‑     popularyzacji nowoczesnych metod fundamentowania głębokiego i zabezpieczania głębokich wykopów – pracach badawczych, opracowaniu norm lub wytycznych, szkoleniach, wdrażaniu i nadzorach budów m.in. pali wielkośrednicowych, ścian szczelinowych, obudów głębokich wykopów, kotew gruntowych.

          Poza główną dziedziną swoich zainteresowań, od r. 1998 r prowadzi (wraz z Michałem Czerniakiem) studia, działalność popularyzacyjną i szkoleniową dotyczącą bezpieczeństwa pieszych na drogach oraz utrudnień komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

          Bogate doświadczenie przekazywał innym, będąc wykładowcą kilku studiów podyplomowych, wielu kursów i szkoleń zawodowych, był też redaktorem działu mostów w “Drogownictwie”. Dorobek pisarski K. Grzegorzewicza obejmuje m.in. opracowanie pionierskiej broszury “Technika wykonywania ścian szczelinowych” (IBDiM 1975) oraz broszury “Budowa podpór mostowych na użytkowanych szlakach komunikacyjnych” (IBDiM 1977), współautorstwo monografii “Pale i fundamenty palowe” (Arkady 1976), “Podpory mostów” (Wyd. Komunikacji i Łączności 1981), podręcznika “Ocena uszkodzeń i odtwarzanie przejezdności dróg zniszczonych przez działanie celowe” (wyd. GDDP 1995) oraz około 100 publikacji prac badawczych, technicznych i popularyzacyjnych; opracowania i nowelizacje norm, przepisów, wytycznych technicznych oraz patenty.

       Od 1980 r. jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w specjalności geotechnika oraz fundamenty mostów, posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą budowlanym CRRB w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów oraz obiektów budowlanych. W dziedzinie inżynierii komunikacyjnej jest cenionym autorem ekspertyz i opinii dotyczących mostów, fundamentów i budownictwa podziemnego, cieszącym się autorytetem i uznaniem w środowisku zawodowym. Również aktywnie działa w tym środowisku.

W latach 1975 ÷ 1984 był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Sekcji Techniki Mostowej, utworzonej przy SITK NOT, a od roku 1994 jest członkiem Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1994 ÷ 1999, przez dwie kadencje był przewodniczącym Zarządu Oddziału Warszawskiego ZMRP, a w obecnej kadencji jest jego wiceprzewodniczącym. W pracy tej wyróżnił się m.in. organizując liczne spotkania i wycieczki techniczne dla członków ZMRP oraz studentów-mostowców. Doceniając doświadczenie zawodowe i pozycję w środowisku, Zarząd ZMRP powołał mgr inż. Krzysztofa Grzegorzewicza, do Komisji d.s. Certyfikacji, powierzając mu funkcję zastępcy przewodniczącego. Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa powierzyła Krzysztofowi Grzegorzewiczowi funkcję Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego. Dorobek zawodowy i badawczy mgr inż. Krzysztofa Grzegorzewicza stanowi znaczący wkład w rozwój polskiego mostownictwa.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close