Dr hab. inż. Marek Łagoda ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo mostowe w 1973 r.
Tytuł dra nauk technicznych uzyskał na Politechnice Wrocławskiej w 1982 r. Habilitował się w 2006 r. na Politechnice Krakowskiej. Od 1974 r. pracuje w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Przez wiele lat był kierownikiem Pracowni Konstrukcji Mostowych w Zakładzie Mostów. Od 2006 r. jest kierownikiem Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Od początku swojej działalności naukowej i zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z budową, eksploatacją i wzmacnianiem konstrukcji mostowych. Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz technicznych. Pełnił funkcje konsultanta przy budowie dużych przepraw mostowych (m.in. mostów Świętokrzyskiego i Siekierkowskiego w Warszawie).

Jest autorem kilkudziesięciu projektów: remontów, modernizacji, odnowy i budowy obiektów mostowych. Był lub jest członkiem wielu gremiów zajmujących się problematyka mostową, m.in. Zespołu Badań Doświadczalnych Konstrukcji oraz Sekcji Komunikacji w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Rady Naukowej IBDiM, Sekcji Mostowej Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Ministrze Komunikacji, Komitetu Technicznego PKN nr 251 ds. Obiektów Mostowych, Komitetu Technicznego CEN nr 250, IABSE, IABMAS, IIFC.

Za swą działalność zawodową był wielokrotnie nagradzany m.in. Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za projekt mostu przez Narew w Ostrołęce, nagrodą I stopnia Ministra Infrastruktury za opracowanie technologii montażu konstrukcji nośnej mostu Siekierkowskiego w Warszawie, tytułem „Mistrz Techniki – Warszawa 2003” wraz z nagrodą NOT I stopnia za montaż mostu Siekierkowskiego w Warszawie.

Jest członkiem naszego Związku (Oddział Warszawski) od jego powstania. Jest też członkiem Zarządu Głównego.