Oficjalna strona internetowa Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Strona główna strona główna   Mapa serwisu mapa serwisu

 

| KONTAKT |

 

| DZIEŁO MOSTOWE |

 

| O ZMRP |

 
 

Siedziba Zarządu
ZMRP

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
na terenie IBDiM

Adres do korespondencji:
ZMRP Oddział Wielkopolski
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań


Wyślij  Napisz do nas

Oddziały lokalne
ZMRP
Dolnośląski
Gdański
Górnośląski
Łódzki
Małopolski
Pomorsko-Kujawski
Rzeszowsko-Lubelski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Warszawski
Wielkopolski
Zachodniopomorski

 

DZIEŁO MOSTOWE ROKU


Regulamin konkursu ZMRP "Dzieło Mostowe Roku"

§ 1

 1. Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki mostowej, a w efekcie systematyczne podnoszenie poziomu polskiego mostownictwa.
 2. Do Konkursu można zgłaszać wybitne dzieła mostowe wykonane w ciągu ostatnich 2. lat.
 3. Najlepszym dziełom przyznawane są nagrody w formie statuetki wraz z dyplomem lub dyplomy.
 4. Organizacją Konkursu i przyznawaniem nagród zajmuje się Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Związku na każdą kolejną kadencję Władz Związku.
 5. Kapituła liczy do 7 osób reprezentujących podstawowe kierunki działalności Związku (nauka, projektowanie, wykonawstwo, służby inwestorskie).

Kapituła wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 2

 1. Nagrody ZMRP są przyznawane za następujące dzieła w kategoriach:
  1. za konstrukcję obiektu mostowego,
  2. za rewitalizację obiektu mostowego,
  3. za wdrożenie nowych technologii.
 2. Corocznie Kapituła może przyznać łącznie do 3. nagród za wyżej wymienione dzieła.

§ 3

 1. Wnioski do Przewodniczącego Kapituły Konkursu, o wyróżnienie nagrodą za prace wykonane nie później niż do 31 grudnia poprzedniego roku, mogą składać najpóźniej do końca I-szego kwartału roku bieżącego:
  1. jednostki zajmujące się zarządzaniem obiektami mostowymi,
  2. przedsiębiorstwa wykonawcze,
  3. biura projektów,
  4. placówki naukowo-badawcze,
  5. Prezydium Zarządu i prezydia oddziałów regionalnych Związku,
  6. grupa 10-ciu Członków Związku.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku wszystkich kluczowych uczestników współtworzących dzieło tj.:
  1. Inwestora,
  2. Projektanta,
  3. Wykonawcę.
 3. W przypadku gdy autorami dzieła nie były wymienione pojedyncze instytucje lub pojedyncze osoby fizyczne, należy wskazać tych, których należy uhonorować nagrodą. W pisemnym uzasadnieniu należy określić wkład poszczególnych podmiotów lub osób fizycznych w wykonanie dzieła. Będzie to stanowić dla Kapituły podstawę do nagrodzenia zgłoszonej kandydatury.

 4. Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
  1. umotywowanie wniosku (1-2 strony maszynopisu),
  2. opis dzieła mostowego z odpowiednią dokumentacją wizualną,
  3. inne dokumenty: dane adresowe i kontaktowe Wnioskodawcy i uczestników procesu budowlanego, oświadczenie inwestora o terminie zakończenia budowy, przebudowy bądź remontu obiektu mostowego, poświadczone przez inwestora informacje o autorstwie nowatorskich rozwiązań i wdrożeń,
  4. dowód uiszczenia opłaty w wysokości 1.000 zł (opłaty należy dokonać na konto ZMRP).
 5. Nagrodę, w postaci statuetki i dyplomu honorowego otrzymuje/ą Wyróżniony /Wyróżnieni przez Kapitułę i zgłoszony/zgłoszeni do nagrody. Pozostali, wymienieni we wniosku i uznani przez Kapitułę, uczestnicy procesu budowlanego, otrzymują dyplom honorowy. Statuetkę mogą otrzymać również pozostali, uhonorowani dyplomem uczestnicy procesu budowlanego po wniesieniu przez każdego z nich, dodatkowej opłaty, w wysokości 1.000 zł.

§ 4

 1. Kapituła ogłasza wyniki Konkursu w pierwszym półroczu danego roku za prace zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat.
 2. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbywa się podczas ważnych wydarzeń w życiu Związku (Krajowy Zjazd Delegatów, konferencje naukowo-techniczne, uroczyste zebrania Zarządu).

 

STATUT ZMRP


ZARZĄD ZMRP


ODDZIAŁY ZWIĄZKU


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


CERTYFIKATY ZMRP


MEDALE I CZŁONKOWIE HONOROWI ZMRP


BIULETYN ZMRP


BIBLIOTECZKA ZMRP


KONKURS FOTOGRAFICZNY ZMRP


KALENDARZ MOSTOWY


 
 

Strona główna strona główna

   

Do góry do góry

 
 

Uwagi i propozycje dotyczące serwisu www.zmrp.pl prosimy przesyłać do
©
Wszystkie prawa zastrzeżone