Oficjalna strona internetowa Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Strona główna strona główna   Mapa serwisu mapa serwisu

 

| KONTAKT |

 

| KONKURS |

 

| O ZMRP |

 
 

Siedziba Zarządu
ZMRP

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
na terenie IBDiM

Adres do korespondencji:
ZMRP Oddział Wielkopolski
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań


Wyślij  Napisz do nas

Oddziały lokalne
ZMRP
Dolnośląski
Gdański
Górnośląski
Łódzki
Małopolski
Pomorsko-Kujawski
Rzeszowsko-Lubelski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Warszawski
Wielkopolski
Zachodniopomorski

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
im. Andrzeja Niemierki


Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza wśród swoich członków stały Konkurs Fotograficzny na fotografie obiektów mostowych w Polsce. Autorom najlepszych prac będą przyznane nagrody, a ich prace będą m.in. publikowane w czasopismach technicznych.

Prace na tegoroczny konkurs można przesłać na adres Zarządu do 24 maja 2018 r.:

Piotr Rychlewski
ZMRP
Ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa


Jednocześnie informujemy, że w warunkach konkursu zmieniono minimalny format zdjęć na 20 x 30 cm
Wyniki konkursu fotograficznego 2015 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 1/2016
Wyniki konkursu fotograficznego 2013 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 2/2014
Wyniki konkursu fotograficznego 2012 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 1/2013
Wyniki konkursu fotograficznego 2011 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 3/2012
Wyniki konkursu fotograficznego 2010 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 1/2012
Wyniki konkursu fotograficznego 2009 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 1/2010
Wyniki konkursu fotograficznego 2008 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 4/2009
Wyniki konkursu fotograficznego 2007 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 2/2008
Wyniki konkursu fotograficznego 2006 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 3/2007
Wyniki konkursu fotograficznego 2005 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 2/2006
Wyniki konkursu fotograficznego 2004 zostały opublikowane w 
Strzałka Biuletynie Informacyjnym ZMRP nr 3/2005


Regulamin Konkursu Fotograficznego ZMRP


 1. Cel i założenia Konkursu

  1. W trosce o kształtowanie wyczucia estetyki u projektantów i budowniczych mostów Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza stały, coroczny Konkurs na fotografie propagujące walory estetyczne obiektów mostowych w Polsce. Obiekty mostowe powinny być dumą regionów i miast oraz przydawać im piękna. Powinny stawać się ich wyróżnikami nie tylko jako dzieła techniki, ale również jako przyciągające uwagę akcenty estetyczne.
  2. Konkursem objęte są zarówno obiekty stare, jak i nowe. Fotografie mogą obejmować także fragmenty obiektów.
  3. Fotografie obiektów mostowych podlegają ocenie Sądu Konkursowego, który może je nagradzać i wyróżniać.

 2. Warunki Konkursu

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko członkowie Związku Mostowców RP.
  2. Na Konkurs są przyjmowane prace oryginalne, wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.
  3. Uczestnik Konkursu może nadesłać do pięciu fotografii, przy czym w Konkursie biorą udział pojedyncze fotografie.
  4. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice i kolorystyce.
  5. Format fotografii nie powinien przekraczać formatu A4 (210x297 mm).
  6. Prace opatrzone godłem należy przesłać w zaklejonych, usztywnionych opakowaniach na adres Związku ZMRP. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy podać dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, przynależność do Oddziału ZMRP). Do zgłoszenia winno być załączone oświadczenie o którym mowa w punkcie 5. ust. 6. niniejszego Regulaminu.
  7. Każda fotografia powinna być na odwrocie opisana w sposób umożliwiający identyfikacji obiektu lub jego fragmentu.
  8. Prace o których mowa w ust. 6. powyżej powinny być dostarczone także na płycie CD, którą można nadesłać w terminie późniejszym po rozstrzygnięciu Konkursu. Prace można również przesłać drogą elektroniczną.
  9. Termin nadsyłania prac mija 31. grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia wyników Konkursu.
  10. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 3. Sąd Konkursowy

  1. Sąd Konkursowy powoływany jest przez Zarząd ZMRP na 3-letnią kadencję.
  2. Sąd Konkursowy liczy do 6 członków.
  3. Sąd ma prawo przyznać nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia.
  4. Sąd ma prawo ograniczyć liczbę nagród i wyróżnień, a w skrajnym wypadku nie przyznać ich w ogóle.
  5. Wykluczeniu z udziału w Konkursie podlegają prace nadesłane bez załączenia oryginału oświadczenia o którym mowa punkcie 5. ust. 6. niniejszego Regulaminu.
  6. Wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i prezentację wyników Konkursu jest co roku zatwierdzana przez Zarząd ZMRP w formie uchwały.

 4. Rozstrzygnięcie Konkursu

  1. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje nie później niż w II kwartale następnego roku po terminie wskazanym w punkcie 2. ust. 9. niniejszego Regulaminu.
  2. Wyniki Konkursu są ogłaszane podczas ogólnopolskich spotkań mostowców, w Biuletynie ZMRP i na stronie internetowej Związku (www.zmrp.pl) oraz w czasopismach technicznych.
  3. Prace zgłoszone na Konkurs są prezentowane na wystawie fotograficznej w formie plakatu.
  4. Wybrane prace konkursowe mogą być prezentowane w Kalendarzu Mostowym ZMRP.

 5. Prawa autorskie

  1. Uczestnik Konkursu, autor, nieodpłatnie, bezwarunkowo i na wyłączność przenosi na ZMRP wszelkie prawa autorskie majątkowe oraz udziela ZMRP praw zależnych do nadesłanych prac.
  2. Uczestnik Konkursu, autor, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy zgodnie z uwarunkowaniami ust. powyżej przenosi na ZMRP będących na następujących polach eksploatacji:
   1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań statutowych Związku, w tym w szczególności innym podmiotom, organizacjom, wydawcom, administratorom stron internetowych służącym idei popularyzacji estetyki mostów,
   2. utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
   3. zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
   5. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
   6. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
   7. reemisja,
   8. wystawianie,
   9. publiczne odtwarzanie,
   10. wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
   11. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
   12. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, w szczególności ale nie ograniczając się wyłącznie do tego zakresu, publikację w Kalendarzu Mostowym ZMRP oraz czasopismach technicznych i udostępnianie przez administratorów stron internetowych,
   13. wprowadzanie zmian, skrótów,
   14. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
   15. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
   16. najem,
   17. dzierżawę
   18. udzielanie licencji na wykorzystanie,
   19. ekspozycja,
   20. udostępnianie,
   21. przetwarzanie.
  3. Przeniesienie praw autorskich na Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej następuje z chwilą nadesłania pracy, fotografii na adres Związku lub zgłoszenie drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Przeniesienie praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, autora, jest jednoznaczne z potwierdzeniem przekazania utwory wolnego od obciążeń prawami osób trzecich.
  5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów ZMRP nabywa własność do wszystkich egzemplarzy na których zostały przekazane materiały, na których utwory zostały utrwalone.
  6. Uczestnik Konkursu, autor, załącza do zgłoszenia prac konkursowych pisemne oświadczenie o nieodpłatnym, bezwarunkowym przeniesieniu na ZMRP wszelkich praw autorskich majątkowych oraz udzieleniu ZMRP praw zależnych do nadesłanych prac na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w Regulaminie Konkursu Fotograficznego ZMRP.

 6. Zmiany w regulaminie Konkursu

  1. Zmiany w regulaminie Konkursu zatwierdzane są w formie uchwały Zarządu ZMRP.

Regulamin do pobrania

Dyskietka  Regulamin.pdf


 

STATUT ZMRP


ZARZĄD ZMRP


ODDZIAŁY ZWIĄZKU


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


CERTYFIKATY ZMRP


DZIEŁO MOSTOWE


MEDALE I CZŁONKOWIE HONOROWI ZMRP


BIULETYN ZMRP


BIBLIOTECZKA ZMRP


KALENDARZ MOSTOWY


 
 

Strona główna strona główna

   

Do góry do góry

 
 

Uwagi i propozycje dotyczące serwisu www.zmrp.pl prosimy przesyłać do
©
Wszystkie prawa zastrzeżone